ادامه ترجمه وترکیب سوره حجرات(درس ششم)

درس ششم

حسن مطلع :ـ قال علی (علیه السلام): « اِقرَؤُوا القرآنَ و اسْتَظْهِرُوهُ فإنّ اللّهَ تَعالى لا یُعَذِّبُ قلباً وَعَى القرآنَ. »:[7] قـرآن را تـلاوت کـنـیـد و آن را به خاطر سپارید، زیرا خداوند متعال دلى را که قرآن را در خود دارد عذاب نمى*کند.

یا ایُهالذینَ امنُوا لاتَرفَعُوا اَصواتَکُم فَوقَ صَوتَ النَبی ولا تَجهَروا لَهُ بِالقُولِ کَجَهرِ بَعضَکُم بِبَعضٍ وَ اَنتُم لا تَشعُرونَ(2)

ترو جمه کلمات

یا=ای

ایها الذین=کسانی که

امنوا=ایمان آوردید

لاترفعوا=بلند نکنید

اصواتکم=صداهایتان را

فوق =بالا یابلندتراز

صوت النبی=صدای پیامبر

و لاتجهروا=وبلند نکنید

بالقول صبحت را یا گفتاررا

کَ=مانند

جهر=بلند (صبحبت کردن)

بعضکم=برخی ازشما

ل=برای

بعض=برخی دیگر

اَن-که،تااینکه

تحبط=نابود گردد

اعمالکم=کارهایتان

و انتم=ودرحالی که شما

لاتشعرون=نمی فهمید

ترکیب کلمات

یا ایها الذین امنوا=رجوع به درس قبل شود

لاترفعوا=فعل وفاعل فعل نهی جمع مذکر مخاطب فاعل(و)

اصوات=مفعول به

کم=مضاف الیه

فوق= مفعول فیه

صوت= مضاف

النبی= مضاف الیه

و=حرف عطف

لاتجهروا=ترکیب مانند لاترفعوا

له=جارومجرور

لازم به ذکر است که ضمایر مبنی هستند یعنی حرکت آخرین حرف آنها بر اثر عوامل تغییر نمی کند واز این جهت اعراب انها را محلی می گویند درکلمه لهُ ضمیر ه در محل جر واقع شده است از این رو ازنظر اعراب ضمیر(ه)رامحلا مجرور می گویند.

بالقولِ=جارومجرور

کجهرِ=جارومجرور

بعضکم=مضاف ومضاف الیه

لبعضٍ=جارومجرور

اَن=از حروف ناصبه

تَحبطَ=فعل (مضارع منصوب به حرف ناصبه اَن)

اعمالکم=مضاف ومضاف الیه فاعل

و=واو حالیه

لا تشعرون=فعل وفاعل فعل جمع مذکر مخاطب فعل نفی

شایان ذکر است که هر گاه لا بر سرفعل مضارع در آید وهیچ تغییری درآخرین حرف فعل مضارع بوجود نیاید معنی فعل مضارع منفی می شود که اگر لا را از اول فعل لا تشعرون برداریم معنی آن می شود می فهمند.

یک نکته برای حفظ

بعد از اینکه فارسی لغات عربی را حفظ کردید ابتدا معنی کل آیه را به فارسی برای خود مرور کنید سپس هر جمله از آیه را حفظ کنید پس از اطمینان به حفظ اولین جمله دومین جمله راشروع وهمینطور ادامه دهید تا آیه پایان یابد آیات بعدی را هم به همین صورت حفظ کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان درس ششم

)

/ 0 نظر / 67 بازدید