سوره فاتحه باترجمه وترکیب

  مقدمه :بنام خدا نامگذاری این وبلاگ به حفظ برتر قران از این جهت بوده است که در هنگام حفظ وپس ازحفظ آنچه برای تثبیت حفظ مهم واساسی است این است که حافظ معانی آیاتی را که حفظ نموده است به خوبی بداند و آشنائی باتجزیه وترکیب هم در فهم صحیح لفظ قران به وی کمک می کند  وهم موجب آن می گردد که اعراب کلمات  را صحیح ادا کند  این دو نکته  از برترین نکاتی است که اساتید حفظ قران بیان می دارند ودر این وبلاگ سعی نگارنده براین است که این دونکته مهمتر درحفظ را در حد بضاعت علمی خود رعایت کند وسعی بر این است که بامدد وتوفیق الهی برتر باشد و از این جهت نام وبلاگ حفظ برترقران نامگذاری گردید که البته به نوعی همسوئی دراسم با وبلاگ دیگر نگارنده بنام آراء برتر نیز د ارد شایان ذکر است که در تجز یه وترکیب هم سعی خواهد شد در حد آشنائی با اعراب جهت حسن حفظ باشد بدیهی است که علاقمندانی که بیشتر می خواهندبا کلام وحی آشنا گردند باید در کلاسهایی عربی حوزه علمیه شرکت کنند در این وبلاگ از نظرات اساتید محترم قران استقبال می گردد امیدکه این اندک مورد رضایت خدای مهربان قرار گیرد ومن الله توفیق

درس اول

بسم الله الرحمن الرحیم 

بسم = بنام-الله=خدا’خداوند-الرحمن=بخشاینده-الرحیم =مهربان

آخرین حرف هر کلمه درعبارت فوق به کسره ختم می شود علت کسره بسم (ب )حرف جر می با شد وحروف جاره حروفی هستند که بر سر اسمهای معرب حرف آخر را کسره دار می کنند

حروف جاره در عوامل منظومه در کتاب جامع المقدمات چنین بیان شده است

با وتا وکاف و لام و واو منذ و مذ خلا

رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی

اسم معرب در اسمهای مفرد وجمع مکسرصحیح الاخر(منظور از صحیح الاخر آن است که حرف آخر آن از حروف عله { وای } نباشد)،آخرین حرف آنها اعراب ضمه وتنوین ضمه (صدای ضمه به همراه  صدای نون ساکن)  صدای فتحه وتنوین فتحه(فتحه به همراه صدای نون ساکن) وصدای کسره وتنوین کسره(کسره به همراه صدای نون ساکن)اسم معرب به دو صورت ظاهرمی گردد، یا بالف لام(ال) در ابتدا یا بدون ال با تنوین سه گانه در آخرین حرف که در زمانی که با(ال) باشد تنوین نمی پذیرد و وقتی اسم با ضمه یا با ضمه وتنوین باشد به این حالت رفع واسمی که چنین حالتی را می پذیرد مرفوع گفته می شود اسم در حالتهای فاعل ونائب فاعل ومبتدا وخبر وپنج مورد دیگر مرفوع میگردد واسم در 12مورد فتحه یا فتحه با تنوین می پذیرد که به چنین حالتی نصب واسمی که چنین حالتی رامی پذیرد منصوب گفته می شود که مهمترین آنها مفعول به وله وفیه ومعه ومفعول مطلق،حال ،تمیز ومستثنی وچهار مورد دیگر می باشد .واسمی که کسره یا کسره با تنوین را می پذیرد به چنین حالتی جر وبه اسمی که جر می پذ یرد مجرور گفته می شود اسم فقط یک حالت مجرور است زمانی که مضاف الیه واقع شود که دراین حالت نیز گفته می شود مضاف الیه به واسطه حرف جر در تقدیر مجرور می گردد مانند غلام زید که در تقدیر غلام لزید بوده است از امام علی علیه السلام منقول است که حالات اسم ر ا به صورت خلاصه چنین بیان فرمودند کل فاعل مرفوع ،کل مفعول منصوب وکل مضاف الیه مجرور در عبارت بسم الله الرحمن الرحیم بسم (ب)حرف جراسم مجرور ومضاف(حالت اسمی است که به اسم دیگر اضافه می شود واز حیث اعراب آخرین حرف بستگی به حالتی است که در جمله دارد مثلا می تواند فاعل یا مفعول واقع شود ،مضاف الیه از اضافه شدن به مضاف به آن مضاف الیه گفته می شود در عبارت فوق مضاف الیه موصوف نیز می باشد که الرحمن والرحیم صفت هردو صفت برای موصوف یعنی (الله) می باشد  که اعراب صفت بستگی به اعراب موصوف دارد واز آن تبعیت می کند. پایان درس اول

/ 1 نظر / 34 بازدید
الهام

سلام.سال نو مبارک.امیدوارم در راهی که قدم گذاشتید موفق باشید فقط یک پیشنهاد داشتم.مطالب شما بسیار زیاد تخصصی هست مثلا برای خود من خیلی مشکل بود به نظرم اگه جوری مطالب رو بنویسید که افراد مبتدی استفاده کنند بهتره چون کسانی که اطلاعات بیشتری دارند مسلما به منابع و کلاسها یاحوزه و ... هم دسترسی دارند بازم ممنون در پناه خدای مهربونمون باشید