ادامه سوره فاتحه با ترجمه وترکیب (درس سوم)

مقدمه درس سوم

بنام خدا:در حفظ برتر آیات قران نگارنده به دو مورد بیش از سایر موارد تاکید داشته یکی حفظ به همراه حفظ ترجمه ویا مفهموم کلمات ودیگری نقش کلمه در جمله که از آن به ترکیب آیات ذکر شده است البته برای اینکه  مطلب طولانی نگردد از تجزیه یا ساختار کلمه ذکری به میان نیامده است،البته در افعال به حد ضرورت بیان می شود اما اگر کسی بخواهد با درسهای ما همراه باشد آیا لازم است که در مسائل عربی یا به عبارتی ترکیب آیات همراه باشد؟از نظرنگارنده چنانچه برای یادگیرنده سخت باشد یا علاقمند به آن نباشد حتمی و لازم نیست اما یاد گیری معنای فارسی لغات ضروری است واین یاد گیری حداقل استفاده آن این است که یک کلمه ممکن است دهها وحتی بعضا صدها بار درآیات کریمه قران تکرار شده باشد که وقتی معنی در ذهن تثبیت شود دیگر لازم نیست برای فهم کلمه به ترجمه مراجعه کند با بیان کلمه عربی همزمان معنی فارسی آن در ذهن تداعی می گردد وچون زبان عربی زبان فصیحی است که خداوند آنرا ایجاد و وحی خود را با آن بیان داشته است علاوه بر اینکه تلفظ آن موجب نشاط است فهم کلام همراه با این تلفظ نشاط را افزون می کند در ارتباط با ترجمه کلمات حداقل به چند ترجمه قران وبعضا به کتب لغات مراجعه می گردد ودر بیان ترکیب آیات علاوه بر مراجعه به کتابهای عربی کتاب معجم اعراب الفاظ القران الکریم نوشته دکتر محمد سید طنطاوی که صرفا در مورد ترکیب آیات قران است جهت بهره برداری مورد ملاحظه قرار می گیرد لازم به ذکر است که پس از پایان سوره فاتحه وسوره توحید حفظ با سوره حجرات  که نکات اخلاقی بسیاری در آن هست شروع می شود.

 

-درس سوم

ا- ترجمه لغات درس سوم

الرحمن=بخشنده

الرحیم= مهربان

مالک=مالک،صاحب

یوم=روز

الدین جزا(قیامت)

ایاک= تورا

نعبد=می پرستیم

نستعین= کمک می خواهیم

اهد= هدایت کن

نا= مارا

صراط= راه

مستقیم= راست

صراط=راه

الذین=آنان که،کسانی که

انعمت= نعمت دادی

علی =بر هم=ایشان-علیهم=برایشان

غیر=نه،غیراز

المغضوب=خشم گرفته

علیهم= بر ایشان

ولا=ونه

الضالین گمراهان

2-ترکیب آیات درس سه

الرحمن=صفت الله مجرور به تبعیت

الرحیم= صفت الله مجرور به تبعیت قبلا دردرس اول گفته بودیم که صفت تابع حرکت موصو در اعراب آخر کلمه آن می باشد

مالک= صفت الله مجرور به تبعیت ومضاف(کلمه ای که به کلمه دیگر اضافه می شود اولی را مضاف ودومی را مضاف الیه گویند

یوم=مضاف الیه

الدین= مضاف الیه

ایاک= ضمیر منفصل مفعولی مفعول به فعل نعبد

نعبد فعل متکلم مع الغیر فعل وفاعل که فاعل آن ضمیر مستترفاعلی نحن می باشد

ایاک=ضمیر منفصل مفعولی

 نستعین= متکلم مع الغیر فعل وفاعل که فاعل آن ضمیر مستترفاعلی نحن می باشد

اهد فعل امر مفرد مذکر مخاطب فعل وفاعل که فاعل آن ضمیر مستتر فاعلی انت می باشد

نا ضمیر متصل مفعولی می باشد ضمیر متصل مفعولی به آخر فعل متعدی متصل می شود ومفعول فعل مقدم می باشد ضمایر متصل مفعولی چهارده نوع هستند که چنانچه به اسم متصل شوند مضاف الیه می باشند برای مثال ه برای مفرد مذکرمعادل فارسی آن در اتصال به فعل(ش-اورا)مانند ضربه= زدش یا زد اورا ودر اتصال به اسم(ش- او) مانند کتابه=کتابش یا کتاب او ضمیرهای متصل چنانچه به حروف های جاره متصل شوند به آنها جار ومجرور می گویند لذا می توان گفت که ضمایر متصل به هر سه قسم کلمه، که بسیار در ترجمه به فارسی کاربرد دارد عبارتند از

ه(مضمومه)= ضمیرمفرد مذکر غایب (فارسی ش-او-اورا)

هما= ضمیرتثنیه غایب مشترک درلفظ بامونث (شان-ایشان- ایشان را)

هم=ضمیرجمع مذکر غایب(شان-ایشان- ایشان را)

ها=مفرد مونث غایب (ش-او-اورا)

هما=تثنیه غایب مشترک درلفظ بامذکر (شان-ایشان-ایشان را)

هن(باضمه ه)=ضمیرجمع مذکر غایب(شان- ایشان- ایشان را

 

ک(مفتوحه)=ضمیرمفردمخاطب (ت-تو-تورا)

کما= ضمیرتثنیه مخاطب  مشترک در لفظ بامونث(تان-شما- شما را)

کم(با ضمه کاف)=ضمیرجمع مذکر مخاطب (تان- شما- شمارا)

ک(مکسوره)-ضمیر مفرد مونث مخاطب(ت- تو- تورا)

کما=ضمیر تثنیه مخاطب مشترک در لفظ بامذکر(تان-شما- شما را

کن (با ضمه کاف)=ضمیرجمع مونث مخاطب(تان-شما-شما را)

 

ی= ضمیر متکلم وحده(م-من-مرا)

نا=ضمیر متکلم مع الغیر(مان-ما-مارا

 

الصراط=مفعول دوم فعل اهد

المستقیم=صفت صراط

صراط=بدل ومضاف

الذین= مضاف الیه

انعمت= فعل ماضی-فعل وفاعل فاعل ضمیر متصل فاعلی(ت)

علیهم= مرکب از علی وهم جار ومجرور

غیر= بدل ومضاف

المغضوب اسم مفعول مضاف الیه

و= حرف عطف

لا=حرف نفی

الضالین= معطوف

 

/ 0 نظر / 97 بازدید