ادامه ترجمه وترکیب سوره فاتحه(درس دوم)

مقدمه درس دوم

 بنام خدا:یک حافظ قران نیت وانگیزه خود را برای حفظ کلام وحی می بایست خالص برای خدا کند و نهایت سعی خود را باید در اجتناب ازحفظ قران برای  امور مادی دنیا مثلا برای شرکت در مسابقه وبردن جوایز ویا امتیازدراستخدام ویا مدرک تحصیلی ویا بدست آوردن شهرت و .... بنماید البته اگر بتواند درکنار نیت خالص اهداف مادی فوق را برای عظمت واعتلای کلام وحی در نظر داشته باشد مانعی ندارد اما کاری است بس دشوار وبه تمرین ومراقبت زیاد درکسب تقوا نیاز است وتوفیق درکسب تقوا ونیت خالص را باید مدام از خداوند درخواست کند همانطور که درانتهای بسیاری از آیات قران آمده است قران برای تدبر،تذکر،تعقل ،تفکر وتدکر(پند گرفتن )برای تربیت مسلمانان دررسیدن به کمالات انسانی است ویک حافظ قران علاوه بر اینکه غرضش از حفظ مانوس شدن با کلام وحی باید باشد باید خود را مخاطب آیات قران دانسته ودرعمل به فرامین ودستورات الهی ذکرشده درقران بکوشد وابتدا خود را با کلام خدا تربیت کند وسپس در تربیت افراد جامعه بکوشد اگر چنین باشد خدا را یاری کرده و وعده حتمی خدا هم یاری کردن اوست ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقدامکم( ای کسانی که ایمان آورده ایداگر خدا را یاری کنید خدا هم شما را یاری می کند وقدمهای شما را ثابت می گرداند) آیه7 سوره محمد(ص)      

درس دوم

 الحمد لله رب العالمین

1- ترجمه لفظی آیه

الحمد= ستایش

ل= برای،مخصوض

الله=خدا

رب= پروردگار

جهان،جهانیان

(است) برای آن لفظ عربی نیست ودر ترجمه فارسی جمله اسمیه آورده می شود

2-ترکیب آیه

الحمد= مبتدا ومرفوع وعلت رفع معنوی ویا استعمال عرب زبانان

ل= از حروف جاره

الله اسم مجرور وعامل جر لام جاره که در اتصال به لام همزه آن حذف شده است

رب= صفت الله مجروروعلت جر تبعیت از موصوف

العالمین= مضاف الیه ومجرور علت جرمضاف الیه بودن که مربوط به استعمال عرب زبانان می باشد علامت جر ین با مفتوح نمودن نون آن لازم به ذکر است که علامت رفع در اسم جمع مذ کر سالم مانند عالمون و مسلمون ومومنون (ون) با مضمون شدن واو ومفتوح شدن نون آن می باشد وعلامت نصب وجر با (ین) که یای آن مکسور ونون آن مفتوح می باشد که حالت نصب .جری اسماء فوق عالمین ومسلمین ومومنین مباشد اسم عالمین بافتحه لام که جمع مذ کر نمی باشد ازاسمائی است که ملحق به جمع مذکر سالم در اعراب می شود شایان ذکر است تثنیه یامثنای اسمهای مفرد مذکر در حالت رفع با (ان)الف ونون مکسوره ودرحالت نصب وجر با(ین)ب یای ساکن ونون مکسوره می باشد لذا اسمهای فوق در حالت رفع برای اسمهای تثنیه عالمان ومسلمان ومومنان باکسره نون آخر آن وعالمین ومسلمین ومومنین باکسره نون در حالت نصب وجر

می باشد .پایان درس دو

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
مهابادی

خداوند بر توفیقاتتان بیافزاید